به مدت چهار ماه در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان توسعه دهنده Sharepoint مشغول به کار بودم. ماه اول به آموزش و یادگیری Sharepoint و ماه های بعدی به آشنایی با سامانه های این سازمان گذشت. پس از این مدت در شرکت پیشگامان عصر انتقال داده در زمینه سامانه های مبتنی بر Sharepoint مشغول به کار شدم.