آدم به دور

هر وقت که خانواده تصمیم میگیرن از خونه بزنن بیرون و یا برن مهمونی و من نمیخوام با اونا برم، «آدم به دور» عبارتیه که بارها و بارها از زبان پدر و مادرم میشنوم.


پی نوشــــــت:

ظاهرا «آدم به دور» رو به کسی میگن که از جماعت آدمیان دوری میکنه.

امروز فقط دوبار به من گفتن آدم به دور. در مقایسه با سالهای قبل این خیلی کمه.