خط خطی

اگه زمان برمیگشت عقب، بعضی کارها رو نمیکردم، بعضی حرفها رو نمیزدم، بعضی فکرها رو میریختم دور…

اگه یه غول چراغ جادو بهم میگفت آروز کن، ازش میخواستم منو برگردونه به 5 سال پیش، نه فقط منو، همه چیزو…

امشب همینجوری (یا شاید برای تنوع) داغونم، یه جور داغون شدگی دوست داشتنی.