برنامه ریزی

شنیده های خبرنگار ما حاکی از آن است که ممکن است فلانی و فلانی یک جلسه به صورت برنامه ریزی نشده داشته باشند. اما هنوز این جلسه برنامه ریزی نشده است.