خوشم

این روزا هیچی خوشحالم نمی کنه، اگرم خوشم الکی خوشم. چقدر خبرای خوبی میشنوم این روزا. ولی غریبه شدم با اطرافم. مثل کشاورزی که تو یه روستای دورافتاده چینی داره چایی میخوره و خبرای ایران رو (مثلا) میشنوه. این قدر بی اهمیت شده خبرای خوب این روزا.