ده فرمان

ده فرمان “ریچارد داوکینز” برای زندگی بهتر:

  1. با دیگران کاری نکن که نمی‎خواهی با تو بکنند.
  2. بکوش تا هیچ گاه آسیبی به کسی وارد نکنی.
  3. با دیگر انسان ها، موجودات زنده و کل جهان با عشق، صداقت، وفا و احترام رفتار کن.
  4. از تبهکاری چشم نپوش و از اجرای عدالت دریغ نورز، اما همواره آماده باش تا فرد بدکاری را که به بدی خود اذعان کرده و صادقانه پشیمان است ببخشی.
  5. زندگی‎ات را با حس شادی و شگفتی پی گیر.
  6. همواره بکوش چیزهای تازه بیاموزی.
  7. همه چیز را بسنج، همواره باورهای خود را با واقعیت باز آزما و آماده باش حتی عزیزترین باورهایت را هم که با واقعیت نمی‎خواند کنار نهی.
  8. هرگز به دنبال سانسور کردن خود یا دوری جستن از مخالفانت نباش همواره به دیگران حق بده تا مخالف تو باشند.
  9. عقاید خود را مستقلاً و بر مبنای خرد و تجربه خود برگزین، نگذار دیگران تو را به پیروی کور کورانه بکشانن.
  10. همه چیز را به پرسش بگیر.

+