مداد تراش

مداد تراش

فردا روز اول مدرسه برای کلاس اولی هاست. برادرزاده م هم فردا میره مدرسه. ذوق و شوقی که داداشم داره خود بچه نداره! یه مداد تراش رومیزی داشتیم که دیگه به کار ما نمیومد. داداشم امروز اومد بردش که مدادای کلاس اولی رو بتراشه.

یادم اومد کلاس اول که بودم یه مداد تراش رومیزی نارنجی داشتیم که خیلی خوشم میومد ازش. یه بارم می خواستم نوک مداد رو به اندازه طولش تیز کنم یه مداد کامل رو هی تراشیدم تا اینکه کوچیک شد. بعد فهمیدم عجب غلطی کردم!