یکی هم بود چند روز پیش می گفت: پسرم با توکل بر خدا و تکیه بر همین یارانه ای که میگیری ازدواج کن. بچه منم همینطوری ازدواج کرد یکسال هم بیکار بود.

من:  😐

حضار:   :/

چل و پنج هزار و پونصد تومن:   🙂

سازمان هدفمندی یارانه ها: خخخخخخخخخ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.